Spring til indhold

Udenrigsministeriets privatlivspolitik

1. UDENRIGSMINISTERIET ER DEN DATAANSVARLIGE - HVORDAN KONTAKTER DU MINISTERIET?

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som ministeriet har modtaget om dig. Du finder ministeriets kontaktoplysninger nedenfor.

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
CVR-nr.: 43271911
Telefon: (+45) 33 92 00 00
E-mail: um@um.dk

2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATABESKYTTELSESRÅDGIVEREN

Hvis du har spørgsmål til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte ministeriets databeskyttelsesrådgiver ved brev eller på e-mail:

Udenrigsministeriet
Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
E-mail: dpo@um.dk

3. FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger til følgende formål:

•   For at kunne behandle din henvendelse til Udenrigsministeriet.
•   For at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på,     hvilke henvendelser der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere     praksis.

Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af:

  1. Databeskyttelsesforordningen:
    • Artikel 6, stk. 1, litra c og e. • Artikel 9, stk. 2, litra f.
  2. Databeskyttelsesloven:
    • § 8, stk. 1 og 2, nr. 3. • § 11, stk. 1.

A. ABONNENTER PÅ NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER

Udenrigsministeriet behandler personoplysninger ved udsendelse af pressemeddelelser og/eller nyheder fra UM.dk og Via Ritzau. Når du opretter dig som abonnent eller ændrer dit nyhedsabonnement på UM.dk, skal du acceptere Udenrigsministeriets privatlivspolitik. Ved accept giver du samtykke til, at Udenrigsministeriet indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyheder og/eller pressemeddelelser til dig som abonnent.
Udenrigsministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

• Dit navn eller navn på virksomhed eller organisation (kun Via Ritzau)
• Den e-mailadresse, som du har indtastet
• Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager

De indsamlede oplysninger anvendes til at udsende nyheder og pressemeddelelser, samt til at føre statistik over brugen af nyhedsmailsystemet.

Udenrigsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere.

Hvis Udenrigsministeriet ikke modtager dit samtykke gennem accept af vores privatlivspolitik, vil ministeriet ikke kunne imødegå dit ønske om at abonnere på den ønskede service.

Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket i bunden af nyhedsmailen. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Udenrigsministeriet på de kontaktoplysninger, der fremgår under punkt 1.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket vil ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt indstille behandlingen af de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysningerne, men du vil i givet fald få besked herom.

 

B. HVIS DU SØGER AKTINDSIGT

Udenrigsministeriet behandler personoplysninger, når du anmoder om aktindsigt eller om indsigt efter databeskyttelsesforordningen.

FORMÅLENE MED OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Formålet med behandling af personoplysninger er at kunne besvare anmodningen om aktindsigt eller indsigt efter databeskyttelsesforordningen.
Retsgrundlaget for Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, jf. forvaltningslovens kap. 4, offentlighedslovens kap. 2-5, miljøoplysningsloven og databeskyttelsesforordningens artikel 15.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
De oplysninger, som Udenrigsministeriet behandler om dig, er almindelige personoplysninger, herunder dine kontaktoplysninger og eventuelt andre personoplysninger, som du har afgivet i forbindelse med din anmodning om aktindsigt.
Modtagere eller kategorier af modtagere
I det tilfælde at din anmodning om aktindsigt ikke er stilet til den rette myndighed, videresender Udenrigsministeriet din henvendelse til den rette myndighed i overensstemmelse med forvaltningslovens § 7.

HVOR DINE PERSONOPLYSNINGER STAMMER FRA
De oplysninger som Udenrigsministeriet i denne sammenhæng behandler om dig, stammer fra din henvendelse til os.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år)

4. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Udenrigsministeriet.

RET TIL AT SE OPLYSNINGER (INDSIGTSRET)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som ministeriet behandler om dig, samt en række oplysninger om ministeriets behandling af dine oplysninger.

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

RET TIL SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ministeriets almindelige generelle sletning indtræder.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Udenrigsministeriet herefter kun behandle dine personoplysninger med dit samtykke, medmindre formålet med behandlingen er at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Udenrigsministeriet må dog fortsat opbevare dine personoplysninger.

RET TIL INDSIGELSE
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udenrigsministeriets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

5. OPLYSNINGER OM KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Udenrigsministeriet behandler dine personoplysninger på. Du kan kontakte Datatilsynet her:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300 København K
Telefon: +(45) 33 19 32 00
E-mail:dt@datatilsynet.dk


Læs mere om klagemuligheder her.

Med venlig hilsen
UDENRIGSMINISTERIET


1) Databeskyttelsesforordningen - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

2) Databeskyttelsesloven - Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Kontakt

DATAANSVARLIG
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon: +(45) 33 92 00 00
Telefax: +(45) 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
CVR nr. og momsnr.: 43271911

 

UDENRIGSMINISTERIETS DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)
Jake Lillethorup Mahs
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
E-mail: dpo@um.dk