Spring til indhold

Serviceeksport

Serviceeksporten er såvel i kroner som i mængder og andel af den samlede økonomi vokset betydeligt over en længere årrække. Indtægter fra eksport af tjenesteydelser til udlandet var i 2013 på 396 mia. kr. Til sammenligning var den samlede danske eksport af varer i 2013 på 626 mia. kr. Den er en af de største skabere af eksportarbejdspladser samlet set og udgør en betydelig og stadig større andel af den samlede værditilvækst i og eksport fra Danmark.

""
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Globale muligheder

Digitaliseringen rummer potentialer for virksomheder til at gøre deres forretning grænseoverskridende og global. Med internettet som fundament giver digitaliseringen adgang til nye markeder gennem bl.a. e-handel og lettere og hurtigere global spredning af digitale produkter, tjenester og forretningsmodeller.

Danmark har gode muligheder for at udnytte de internationale potentialer i den digitale økonomi, da vi er på forkant med udviklingen inden for digitalisering og avancerede IKT-ydelser.

Sektoren i hovedtræk

Hvad er serviceeksport? Det er vidensservice som f.eks. konsulentydelser, arkitektvirksomhed, it-ydelser, design, branding og revision. Det er handel, transport og logistik. Og det er støttefunktioner som rekruttering og rengøring samt oplevelsesøkonomi og turisme.

Privat service inkluderer søtransport, som i kroner og øre udgør godt halvdelen af den samlede serviceeksport fra Danmark.

De seneste 15 års udvikling i antallet af danske arbejdspladser, som skabes på baggrund af eksport, eksportarbejdspladser, viser med al tydelighed, at Danmark også i eksportøjemed i højere og højere grad lever af service.

i 2009 var ca. 355.000 beskæftigede som følge af eksport, og dermed arbejdede hver 3. medarbejder i servicesektoren med eksport. Dette svarer til en stigning på omtrentligt 100.000 arbejdspladser i forhold til 1993.

I dag er mere end 70 %  af de privtaansatte i Danmark beskæftiget i servicesektoren. Servicevirksomhederne skaber flere eksportarbejdspladser end industrivirksomheder, og tendensen for eksportrelaterede industriarbejdspladser synes faldende.


Selvom antallet af eksportarbejdspladser i servicesektoren overstiger andre sektorer, er det dog fortsat i landbrug og industri, at eksportarbejdspladsernes andel af sektorens samlede beskæftigelse er størst.

Eksport af data og informationstjenester
Serviceeksportens betydning i det samlede eksportregnskab er vokset som konsekvens af, at eksempelvis søtransporten fra Danmark de senere år er steget betragteligt. Det er dog også en konsekvens af, at flere nye brancher og erhverv gennem de senere år, har øget deres samhandel med udlandet. Et eksempel på denne udvikling er eksporten af data- og informationstjenester, der i perioden 2005 til 2011 er steget med mere end 70 pct., svarende til en stigning på 4,6 mia. kr. I 2011 eksporteredes der tjenester af denne type for mere end 15 mia. kr.

Data- og informationstjenester består bl.a. af databehandling, konsulentydelser i forbindelse med rådgivning og installation af hard- og software, udvikling af kundespecifik software, databasevirksomhed, formidling mv. af nyheder og artikler til medier, webportaler mv.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council

Therese Hermann
Chefkonsulent, sektorrådgiver
Serviceeksport 

 

theher@um.dk