Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål

Find svar på ofte stillede spørgsmål om handelsbarrierer, importrestriktioner og handelspolitik.

Der er nedenfor samlet en række af de spørgsmål og svar, som oftest bliver stillet til "Anmeld handelsbarrierer".

Hvis du har et spørgsmål, som du ikke kan finde svar på, eller hvis du i øvrigt mangler nogle oplysninger på handelsbarriere-siderne, må du gerne skrive til os: hpa@um.dk.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hvad er "Anmeld handelsbarrierer"

Det er et nyt instrument, som skal hjælpe danske virksomheder.  Målet er, at få fjernet de handelsbarrierer, som virksomhederne møder på markederne uden for EU.

Ved at handelsbarrierer anmeldes til Eksportrådet bliver det muligt dels at bringe dem videre i EU-systemet, så at der kan gøres en fælles europæisk indsats for at få dem fjernet, dels kan danske myndigheder parallelt rette en fokuseret indsats mod de barrierer, som hindrer eller begrænser dansk eksport.

Hvad er en handelsbarriere?

En handelsbarriere er et skridt, som en regering eller en offentlig myndighed i et andet land har taget, og som stiller importerede varer, fx. fra Danmark, dårligere konkurrencemæssigt end varer, der er fremstillet lokalt.

Skal en anmeldelse være på dansk?

Nej.

Det er en forudsætning, at handelsbarrieren anmeldes af en dansk virksomhed. Men det er ikke afgørende, om anmeldelsen er på dansk eller på engelsk, og en anmeldelse kan fx. lige så vel foretages af et moderselskab i Danmark som af et datterselskab på et eksportmarked.

Der arbejdes på også at udvikle en engelsk version af "Anmeld handelsbarrierer", så at det bliver lettere også for danske virksomheders udenlandske medarbejdere at benytte funktionen.

Hvad kan man opnå ved at anmelde handelsbarrierer?

Målet med at anmelde handelsbarrierer er, at barriererne bliver fjernet. Der er imidlertid ingen garanti for, at målet nås, eller at det sker inden for en kort tidsfrist - uanset hvor mange anstrengelser, der gøres fra dansk og EU-side.

Under alle omstændigheder vil en anmeldelse imidlertid betyde:

 • at der opnås klarhed med hensyn til hvilke krav og vilkår, der gælder for handel og investering på et givet marked; 
 • at der bliver fulgt op over for myndighederne i de lande, der har handelsbarrierer;
 • at alle bestræbelser udfoldes for at sikre, at EU's samhandelspartnere overholder de gældende regler og aftaler;
 • at problemer, som eventuelt ikke er omfattet af gældende regler og aftaler, kan komme med i forhandlinger om nye aftaler, og at der ad den vej måske kan opnås regler, som løser problemerne.

Hvordan kan jeg selv hjælpe til?

Når en virksomhed støder ind i en handelsbarriere, er det første skridt at anmelde handelsbarrieren til Eksportrådet. Derefter vil Eksportrådet analysere problemet og vælge en strategi for at fjerne barrieren. Dette vil oftest involvere EU-Kommissionen. På europæisk plan kan en handelsbarriere i et tredjeland forfølges ad en række spor, der strækker sig fra uformelle bilaterale kontakter til en tvist i WTO. Parallelt kan danske myndigheder også forfølge sagen, bl.a. i forbindelse med møder, besøg og rejser.

Virksomheden vil blive holdt underrettet om fremskridt i sagen.

Hvis virksomheden er villig til og har mulighed for det, har den mulighed for at bidrage til processen, fx. med nye oplysninger, uddybning af informationerne om problemets art og størrelse eller mulige løsninger. Det vil kunne bidrage til at fremme en effektiv løsning. Det er imidlertid også muligt, hvis virksomheder foretrækker det, at overlade arbejdet til Udenrigsministeriet, som så vil arbejde videre i samarbejde med andre danske myndigheder og erhvervsorganisationer.

Hvad koster det?

Anmeldelse af handelsbarrierer er gratis for virksomhederne.

Såfremt Eksportrådet under behandlingen af en sag bliver opmærksom på muligheder for at bistå en virksomhed med additionelle ydelser, som kræver betaling, vil virksomheden kunne modtage et tilbud om det. Betalingsydelser vil imidlertid kun kunne leveres, hvis virksomheden forudgående skriftligt har accepteret et tilbud.

Kan jeg anmelde en barriere anonymt?

Nej.

For at der kan gøres en effektiv og målrettet indsats mod en handelsbarriere, er det afgørende, at der ligger en konkret eksportinteresse bag en anmeldelse.

Eksportrådet vil imidlertid ikke videregive oplysninger om den anmeldende virksomhed til EU eller til myndigheder i andre lande.

Hvis en anmeldelse indeholder oplysninger om kriminelle forhold, vil Eksportrådet selv sagt videregive disse til den relevante myndighed.

Hvorfor er markedsadgang vigtig?

Åbne markeder og lige adgang til markeder giver de bedste muligheder for handel. Det er vigtigt for at danske virksomheder kan konkurrere på lige og fair vilkår. Eksport og international handel forudsætter lige konkurrencevilkår. Derigennem sikres vækst og beskæftigelse.

Den regulering af handelen, der er brug for, skal ske på en måde, der er transparent og ikke-diskriminerende. Det er også vigtigt, at der anvendes en form for regulering, som er så lidt handelsbegrænsende som muligt.

Markedsadgang opnås gennem aftaler - enten multilaterale aftaler i WTO eller bilaterale aftaler mellem EU og tredjelande eller grupper af tredjelande (fx Canada og Korea eller Mercosur og ASEAN).

Hvad kan danske myndigheder gøre?

På baggrund af anmeldelsen af en handelsbarriere vil Eksportrådet analysere problemet og vælge en strategi for at nedbryde barrieren. Eksportrådet vil samarbejde med andre danske myndigheder og med erhvervsorganisationer.

Nedbrydning af handelsbarrierer vil typisk involvere EU-Kommissionen ved at barrieren af Eksportrådet anmeldes til EU's særlige "Market Access Database" og inddrages i arbejdet i EU.

I behandlingen af en sag vil desuden den (eller de) danske repræsentation(-er) på det pågældende marked blive inddraget.

Eksportrådet og repræsentationerne vil herefter sikre at sagen løbende bliver taget op, når det er relevant og muligt, både i EU-sammenhæng og ved møder, rejser, besøg mv.

Hvordan kan EU fjerne handelshindringer?

EU råder over en lang række instrumenter, der kan bruges, når det drejer sig om at fjerne eller begrænse handelsbarrierer i tredjelande:

 • EU's særlige "Trade Barriers Regulation"
 • Tvistbilæggelsessystemet i WTO 
 • WTO's forhandlingsrunder 
 • Forhandlinger om nye medlemslandes optagelse i WTO 
 • EU's udvidelses- og associeringsforhandlinger 
 • Gennemførelsen af bilaterale aftaler mellem EU og tredjelande eller grupper af lande 
 • Forhandling af nye bilaterale frihandelsaftaler eller andre bilaterale aftaler mellem EU og tredjelande eller grupper af lande 
 •  EU's bilaterale møder og konsultationer med tredjelande.
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council