Spring til indhold

Udbetaling af danske ydelser til borgere i Storbritannien

Det er vigtigt at understrege, at udtrædelsesaftalen ikke træder i kraft, før den er godkendt i det britiske parlament og i Europa-Parlamentet.

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlamentet og af Europa-Parlamentet, vil din ret som dansk eller britisk statsborger til ydelser fra Danmark, kunne fortsætte uændret i Storbritannien. Du vil således kunne modtage optjent dansk pension og efterløn i Storbritannien. Du vil også kunne opholde dig midlertidigt i Storbritannien med sygedagpenge. Dine rettigheder vil også gælde i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du bor og/eller arbejder i Storbritannien, har optjent pension fra både Danmark og Storbritannien og går på pension om fx 10 år, vil du kunne modtage optjent pension fra både Danmark og Storbritannien efter de regler, der ville gælde, hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU. Dine rettigheder vil dog som bekendt kun forblive uændrede, hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet.

Folketinget vedtog den 19. marts 2019 en lov med en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Storbritannien inden landets udtræden af EU. Den danske overgangsordning vil – hvis den bliver nødvendig – træde i kraft på tidspunktet for Storbritanniens udtrædelse af EU, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Overgangsordningen vil således være midlertidig, indtil en permanent løsning er på plads. Hvorvidt udbetaling af ydelser vil fortsætte efter Storbritanniens udtræden afhænger under den planlagte overgangsordning af, hvilken ydelse, der er tale om. Det er regeringens opfattelse, at der bør være grænser for, hvilke ydelser, man fra dansk side ensidigt viderefører. Et væsentligt kriterium i den forbindelse er, hvorvidt borgere har indrettet deres liv efter modtagelse af de pågældende ydelser.

De danske statsborgere, der i dag modtager dansk førtids- og folkepension samt dansk efterløn i Storbritannien, vil fortsat modtage disse ydelser under overgangsordningen. De, der snart skal på efterløn og har indrettet sig herpå, vil også fremadrettet kunne modtage denne ydelse i Storbritannien efter Brexit.

Briter og andre EU-borgere, der er bosat i Storbritannien, og som efter EU-reglerne ville have ret til pension eller efterløn fra Danmark, vil fortsat modtage disse ydelser under overgangsordningen.

Der kan efter Storbritanniens udtræden ikke udbetales arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge fra Danmark til borgere i Storbritannien. Aktuelle modtagere af sygedagpenge kan dog med overgangsordningen fortsætte med at modtage denne ydelse i Storbritannien.

Børn bosat i Storbritannien vil ikke længere få børne- og ungeydelse eller særligt børnetilskud fra Danmark, selvom den ene forælder bor eller arbejder i Danmark. Disse ydelser vil skulle udbetales fra Storbritannien efter de britiske regler.

Britiske statsborgere og disses familiemedlemmer, som på baggrund af Storbritanniens EU-medlemskab allerede er tildelt SU, specialpædagogisk støtte (SPS) og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet på udtrædelsesdatoen, bevarer de tildelte ydelser.  

Borgere kan fortsætte allerede påbegyndte forløb med eksport af tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven samt plejevederlag til pleje af en døende efter serviceloven og tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet passer et barn med funktionsnedsættelse. Førstnævnte ydelse kan forældre efter de eksisterende regler maksimalt modtage i ét år. Overgangsordningens eksport af sidstnævnte ydelse vil ophøre ved udgangen af 2019. Det vil give de berørte familier tid til at overgå til og indrette sig på bopælslandets ordninger.

Du kan læse mere om retten til kontantydelser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt

Generelle spørgsmål om betydningen af Brexit for retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud, boligstøtte og uddannelsesstøtte

Spørgsmål til retten til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk
 

Spørgsmål angående eksport af tilskud til pasning af egne børn samt tabt arbejdsfortjeneste

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk
sm@sm.dk


Spørgsmål om ret til ophold

United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold

Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk


Spørgsmål om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

Spørgsmål om børne- og ungeydelse

Skatteministeriet

Nicolai Eigtveds Gade 28

1402 København K

www.skm.dk

skm@skm.dk

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind