Spring til indhold

Ret til sundhedsydelser

Følgende vil gælde for dig, hvis udtrædelsesaftalen godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, og din ret til danske sundhedsydelser fortsætter uændret, det vil sige, som om du var unionsborger. Det er imidlertid endnu usikkert, om udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og EU godkendes

Alle, der har bopæl her i landet, har ret til sundhedslovens ydelser. Med bopæl forstås folkeregistrering. Er du britisk statsborger med bopæl i Danmark, vil du derfor have ret til sundhedsydelser i Danmark, også efter Brexit.

Er du britisk arbejdstager med beskæftigelse her i landet, men uden at være bopælsregistreret i Danmark, har du og dine medforsikrede familiemedlemmer ret til sundhedslovens ydelser i Danmark.

Er du britisk grænsearbejder, dvs. du har beskæftigelse her i landet uden at være bopælsregistreret, og du vender tilbage til et andet medlemsland mindst én gang om ugen, har du ret til sundhedslovens ydelser i Danmark.

Hvad sker der i et no deal-scenarie?

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet, anses du som britisk statsborger i udgangspunktet som tredjelandsstatsborger, men sundhedsloven sondrer ikke mellem unionsborgere og tredjelandsstatsborgere. Derfor vil alle britiske statsborgere, som efter Brexit fortsat er lovligt bopælsregistrerede i Danmark, også have samme rettigheder til ydelser efter sundhedsloven som før Brexit.

Den danske regering planlægger en overgangsordning for borgere i tilfælde af, at der ikke indgås en udtrædelsesaftale med Storbritannien inden Storbritanniens udtræden af EU. Overgangsordningen vil – hvis den bliver nødvendig – gennemføres ved en lov, der træder i kraft 30. marts 2019, og vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov. Overgangsordningen vil således være midlertidig og afvente, at Storbritanniens forhold til EU bliver afklaret.

Under overgangsordningen vil du og dine medforsikrede familiemedlemmer fortsat være omfattet af sundhedslovens ydelser i Danmark, hvis du og dine medforsikrede familiemedlemmer pr. 29. marts 2019 har været omfattet af dansk sygesikring i henhold til EU-forordning 883/2004. Efter overgangsperiodens ophør vil du og dine medforsikrede familiemedlemmer miste retten til dansk sygesikring, og I vil herefter kun have adgang til akut og fortsat sygehusbehandling i Danmark.

Hvis du som britisk statsborger tager midlertidigt ophold i Danmark eller bliver grænsegænger efter den 29. marts 2019, vil du ikke være omfattet af overgangsordningen. Du vil dermed kun have adgang til akut sygehusbehandling i Danmark på lige fod med andre tredjelandsborgere.

Click here for English version.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

KONTAKT

 

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler

Statsforvaltningen
Ellebjergvej 52
2450 København
www.statsforvaltningen.dk
euophold@statsforvaltningen.dk

 

Spørgsmål vedrørende ret til kontantydelser

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Njalsgade 72A
2300 København S
www.star.dk
star@star.dk

 

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børsgade 4

1215 København K

www.ufm.dk

ufm@ufm.dk

 

Spørgsmål vedrørende grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk

 

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.uim.dk/brexit
uim@uim.dk

 

Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser og dagtilbud

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
www.socialministeriet.dk

sm@sm.dk

 

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser

Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K
www.sum.dk
sum@sum.dk

 

Spørgsmål vedrørende valgret og valgbarhed til regionale og kommunale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Slotsholmsgade 10
1216 København K
www.oim.dk

oim@oim.dk

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind